Algemene Voorwaarden


1. Algemeen

 • 1.1 Tenzij schriftelijk anders vermeld, is Finesa bv, met maatschappelijke zetel te 9630 Sint-Denijs-Boekel, Heufkensstraat 41, KBO 0809.632.175 de organisator / docent van activiteiten zoals de netwerkmomenten en/of opleidingen en/of coachingsmomenten en/of andere evenementen.
 • 2. Inschrijving en annulatie

 • 2.1 Door ondertekening of elektronische verzending van het inschrijvingsformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze een overeenkomst tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie. 
 • 2.2 Indien gebruik gemaakt wordt van een vroegboek- of andere vorm van korting dient niet alleen de inschrijving maar ook de betaling binnen de vooropgestelde termijn te gebeuren. Zo niet heeft Finesa bv het recht om de korting niet toe te passen.
 • 2.3 Wij behouden ons het recht voor om de inschrijving aan eender welke activiteit (training/opleiding/evenement/coachingsmoment/…) te weigeren indien de inschrijver niet aan de voorwaarden voldoet.
 • 2.4 De inschrijver heeft het recht om zijn inschrijving te annuleren en dit uitsluitend a.d.h.v. een schriftelijke kennisgeving via e-mail naar info@passievoorpaarden.be. Indien de annulering wordt ontvangen ten laatste 1 maand voor de datum van de activiteit waarop ingeschreven werd, dan wordt het inschrijvingsgeld teruggestort onder aftrek van 10 % van het inschrijvingsgeld (excl. BTW) uit hoofde van vergoeding voor administratiekosten. Indien de inschrijver zijn inschrijving annuleert binnen de maand voor de datum van de activiteit, dan is de inschrijver ons een verbrekingsvergoeding van 90 % van het inschrijvingsgeld (excl. BTW) verschuldigd. Indien de inschrijver minder dan 7 dagen voor de start van de activiteit annuleert, wordt er geen terugbetaling uitgevoerd, dit ongeacht de reden van annulatie. Bij tussentijds stopzetten van de opleiding blijven de financiële verplichtingen gehandhaafd. Men kan dan later kosteloos opnieuw instromen in dezelfde opleiding tegen de dan geldende voorwaarden.
 • 2.5 Indien de inschrijver de hoedanigheid van consument heeft, dan is hij – indien wij de activiteit annuleren – gerechtigd op een gelijkaardige verbrekingsvergoeding zoals hierboven weergegeven.
 • 2.4 De inschrijver heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits de inschrijver ons hiervan voorafgaandelijk per e-mail in kennis stelt. Indien het een meerdaagse training betreft, geldt de vervanging voor de volledige duur van de training. In geen geval is de inschrijver gerechtigd op terugbetaling van de niet bijgewoonde activiteiten. Wij zijn gerechtigd om de doorgegeven vervanger te weigeren indien de vervanger niet aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet.
 • 2.5 Indien een activiteit niet kan doorgaan op de vooropgestelde datum of locatie, dan verbinden wij er ons toe om de deelnemer zo spoedig mogelijk van deze wijzigingen te verwittigen. De deelnemer kan vervolgens zijn deelname verplaatsen naar één van de volgende gelijkaardige seminaries of terugbetaling van zijn of haar inschrijvingsgeld vragen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventueel reeds geboekte reiskosten door de deelnemer tenzij de deelnemer bewijst dat de reiskosten specifiek voor het deelnemen aan de activiteit werden gemaakt. In dat geval is de deelnemer gerechtigd op een vergoeding van 50 % van zijn reiskosten met een maximum van 250,00 €.
 • 3. Verloop van de activiteit

 • 3.1 De deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat foto’s en video’s die tijdens de activiteit gemaakt worden via eender welk medium (drukwerk, website, sociale media, dvd, …) openbaar mogen worden gemaakt alsook voor promotiedoeleinden mogen worden aangewend.
 • 3.2 Het is echter niet toegelaten om als deelnemer audio en/of video opnames van de activiteit te maken en/of te verspreiden zonder de toestemming van Filip Martens. Bij schending van dit artikel wordt de inschrijver onherroepelijk uit de activiteit gezet zonder dat hij of zij op enige vorm van terugbetaling gerechtigd is, terwijl wij ons het recht voorbehouden om de inschrijver aansprakelijk te stellen voor de schade die wij hebben geleden.
 • 3.3 Wij beschikken over het recht om een deelnemer van een activiteit met storend gedrag of storend GSM/tablet/computergebruik uit de zaal te zetten, zonder dat hij of zij op enige vorm van terugbetaling gerechtigd is.
 • 4. Aansprakelijkheid

 • 4.1 Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na de inschrijving of de factuurdatum, per aangetekend schrijven geformuleerd te worden. Indien wij na deze datum alsnog een klacht behandelden, dan houdt dit in geen geval een verzaking van dit verval in.
 • 4.2 Niettegenstaande dat alle inzichten en informatie hun nut al bewezen hebben, kunnen wij niet garanderen dat de activiteit tot dezelfde resultaten zal leiden als in de voorbeelden die gegeven worden. De voorbeelden zijn slechts anekdotisch van aard en kunnen atypisch zijn. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien de deelnemer niet dezelfde resultaten als uit de voorbeelden behaalt.
 • 4.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die een deelnemer tijdens onze activiteiten zou oplopen.
 • 5. Betalingsvoorwaarden

 • 5.1 Al onze facturen zijn contant betaalbaar in onze maatschappelijke zetel. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrest gelijk aan de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12% per jaar, vanaf de vervaldag. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang zij ons niet volledig werden betaald in hoofdsom, intresten, kosten en toebehoren van welke aard ook.
 • 5.2 In geval van foutieve niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag ervan ambtshalve verhoogd met 10%, met een minimum van 40,00 € en een maximum van 2.500,00 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.
 • 5.3 De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag geeft ons het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling elke verdere levering van goederen en/of diensten op te schorten en brengt eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen en/of alle toekomstige deelfacturen met zich mee.
 • 5.4 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, zonder dat enige verwijzingsregel kan leiden tot de toepassing van een ander recht. Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten met (afdelings)zetel te Oudenaarde, zelfs wanneer de betaling bedongen is met cheques of wissels.